21

Wednesday, April

Amt studio Katowice - Europa Centralna meble

Pełnomocnik substytucyjny
 /  / Pełnomocnik substytucyjny

Pełnomocnik substytucyjny

Typy pełnomocnictwa

Upoważnienie do działania w czyimś imieniu na podstawie oświadczenia woli osoby reprezentowanej nazywane jest pełnomocnictwem. W treści oświadczenia, mocodawca powinien wyznaczyć zakres czynności, do dokonania których wyznacza umocowanego do działania pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być ogólne – do dokonywania czynności zwykłego zarządu; rodzajowe, zwane również gatunkowym – do określonej kategorii czynności oraz szczególne – do indywidualnie, konkretnie wskazanej czynności prawnej. Należy podkreślić, iż przedstawicielstwo oparte na oświadczeniu woli nie może być zakresowo szersze, niż umocowanie reprezentowanego, tzn. pełnomocnictwa można udzielić tylko do dokonania czynności prawnych, których reprezentowany mógłby dokonać samodzielnie, we własnym imieniu. Wartym wskazania jest również fakt, iż czynności dokonywane przez pełnomocnika „z samym sobą” są bezskuteczne dopóki nie zostaną zatwierdzone przez mocodawcę (lub nie zostanie wcześniej wyrażona na nie zgoda). Oznacza to, iż nawet udzielenie szczególnego pełnomocnictwa może wymagać zatwierdzenia przez mocodawcę do skutecznego dokonania określonych czynności.

Pozostałe artykuły tematyczne o budownictwie:

About the author:

Related posts