23

Wednesday, June

Mieszkania i Budownictwo

Akcje ? rodzaje i funkcje
 /  / Akcje ? rodzaje i funkcje
Akcje ? rodzaje i funkcje

Akcje ? rodzaje i funkcje

Akcje są jednym z papierów wartościowych. Jest częścią kapitału zakładowego spółki handlowej. Są one podzielone na równe, niepodzielne części, nie mniejsze niż 1 grosz. Właścicielami akcji są akcjonariusze, którzy posiadają prawo majątkowe oraz korporacyjne. W większości emitowane akcje są zwykłe, czasem są uprzywilejowane. Uprzywilejowanie akcji może polegać na uzyskaniu dodatkowych dywidend lub ilości głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje mogą być w postaci materialnej lub zdematerializowanej, np. w formie zapisu komputerowego. Najbardziej popularny podział akcji to podział na akcje imienne i na okaziciela. Akcje imienne są przypisane do konkretnej osoby, nazwisko jest umieszczane na akcji a taki akcjonariusz zapisany w księdze akcyjnej. Natomiast akcje na okaziciela nie posiadają żadnych informacji dotyczących właściciela takich akcji. Ich zbywalność nie jest w żaden sposób ograniczona. Wszyscy akcjonariusze mogą korzystać dodatkowo z prawa pierwszeństwa i prawa poboru przy wykupie nowych akcji.

Pozostałe artykuły tematyczne o budownictwie:

About the author:

Related posts